GDPR

När du kontaktar oss registrerar vi dina personuppgifter så som personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress. Detta behövs för att vi ska kunna ge dig en god, säker och trygg tandvård. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. 

Hur behandlar ni mina patientuppgifter? Vi är skyldiga att föra journal för varje patient. Den innehåller personuppgifter, diagnos, utförda och planerade åtgärder, samt uppgift om vem som har gjort anteckningen i journalen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker tandvård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras in till Försäkringskassan. Även leverantörer, såsom tandtekniker, behöver ta del av dina uppgifter. De har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än det som anges enligt denna patientinformationen.

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi  inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter som tex till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter? I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns regler för hur vi ska bevara dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Du som patient har rätt att ta del av din patientjournal, du har rätt att få en kopia av hela eller delar av din journal om du önskar.

Vem är personuppgiftsansvarig? Tandläkare Jonathan Hjertberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.