GDPR

11 jan 2019

När du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, telefon och ev.mailadress. Detta behövs för att vi ska kunna ge dig en god, säker och trygg tandvård. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. 

Hur behandlar ni mina patientuppgifter? Vi är skyldiga att föra en journal för varje patient. Den innerhåller personuppgifter, diagnos, utförda och planerade åtgärder, samt uppgift om vem som har gjort anteckningen i journalen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker tandvård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras in till Försäkringskassan. Även leverantörer så som tex. tandtekniker, behöver ta del av dina uppgifter. Dom har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än det som anges enligt denna patientinformationen.

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi  inte är skyldiga att göra det till fljd av lagar och föreskrifer som tex till Försäkringskassan, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet.

Hur länge bevarar vi dina personuppgiter? I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns regler för hur vi ska bevara dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk sk exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Du som patient har rätt att ta del av din patientjournal, du har rätt att få en kopia av hela eller delar av den om du önskar.

Vem är personuppgiftsansvarig? Tandläkare Ylva Persson KY Persson AB org.nr 556752-3633, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av din uppgifter enligt denna policy.